Dashboard

รายการทรัพย์สิน 97
ถูกยืม/ใช้งาน 0
ชำรุด/สูญหาย 0
ยกเลิก 25

รายการทรัพย์สินทั้งหมด Export->Excel::สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการทำรายการได้ในช่องค้นหา::

ลำดับ
รหัสสินทรัพย์
ชื่อข้อมูลทรัพย์สิน
ว/ด/ป
มูลค่า (บาท)
จำนวน
หน่วย
ชั้น
ตำแหน่ง
สภาพ
ผู้ดูแล
ดูข้อมูล
1 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เครื่อง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช เครื่องดูดเสมหะ
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เครื่อง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
3 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 2 ใบ อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
4 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ชุดเปลคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอ และกระดูกหลัง (Long Spinal Board With Head Immobilizer)
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เปล อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
5 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ชุดเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 ใบ อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
6 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช เก้าอี้ย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นและพับเก็บได้
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 ตัว อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
7 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช รถเข็นผู้ป่วยชนิดปรับนั่งนอนได้
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เตียง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
8 6515-M-63-S-2727 Yuwell YZ-I เครื่องตรวจวัดน้าตาลในเลือด โดยใช้ แถบทดสอบ
ทะเบียน 6515-M-63-S-2727
0000-00-00 0.00 2 ชุด อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
9 0000 ถังออกซิเจน ใหญ่ ขนาด 6 คิว
ทะเบียน 0000
0000-00-00 0.00 1 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
10 0000 ถังออกซิเจน กลาง ขนาด 1.5 คิว
ทะเบียน 0000
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
11 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ถังออกซิเจน ใหญ่ ขนาด 6 คิว
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 2 ถัง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
12 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งบนรถพยาบาลแบบให้คำนะนำเป็นเสียงภาษาไทย
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เครื่อง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
13 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ChoiceMMed MD300M เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนนเลือดและชีพจร แบบ Spot Check
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เครื่อง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
14 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ZOLL M2 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ แบบให้คาแนะนาเป็นเสียงภาษาไทย
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 เครื่อง อื่นๆ Ambulance ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
15 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 7 ถัง อื่นๆ ห้อง I.C.U. ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
16 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 3 ถัง อื่นๆ ห้อง I.C.U. ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
17 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 4 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
18 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 11 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
19 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
20 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องคลอด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
21 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องคลอด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
22 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องคลอด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
23 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 2 ถัง อื่นๆ ห้องผ่าตัด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
24 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 3 ถัง อื่นๆ ห้องผ่าตัด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
25 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องเอ็กซเรย์ ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
26 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 2 ถัง อื่นๆ กองกลางโรงพยาบาล ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
27 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 16 ถัง อื่นๆ กองกลางโรงพยาบาล ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
28 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 2 ถัง อื่นๆ ห้องปอด ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
29 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องเด็ก ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
30 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 3 ถัง อื่นๆ หอผู้ป่วยชาย ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
31 ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนใหญ่ 6 คิว
0000-00-00 0.00 3 ถัง อื่นๆ หอผู้ป่วยชาย ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
32 ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนกลาง 1.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้อง CCU ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
33 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้องผู้ป่วยหญิง ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
34 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 2 ถัง อื่นๆ ห้องเวชกรรม ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
35 ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
ทะเบียน ถังออกซิเจนเล็ก 0.5 คิว
0000-00-00 0.00 1 ถัง อื่นๆ ห้อง ER ปกติ/ว่าง--- ดูข้อมูล
36 สป.เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก
ทะเบียน สป.เครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับอวัยวะขนาดเล็ก
2021-05-18 1,720,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
37 สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล
ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีคพร้อมระบบวิเคราะห์ผล
2020-09-03 150,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
38 สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล
ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล
2010-05-11 149,907.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
39 สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล
ทะเบียน สป.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 4 แชนนอล
2017-04-28 149,907.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
40 สป.เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร
ทะเบียน สป.เครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจร
2013-07-15 99,800.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
41 สป.โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก
ทะเบียน สป.โคมไฟตรวจและผ่าตัดเล็ก
2013-06-17 7,500.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
42 สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
2021-02-03 85,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
43 สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ
ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายทางเลือดดำ
2012-09-12 69,050.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
44 สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ
ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ
2011-01-26 59,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
45 สป.เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย
ทะเบียน สป.เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย
2022-08-31 559,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
46 สป.เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป
ทะเบียน สป.เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศสำเร็จรูป
2021-05-21 245,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงานบริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ ดูข้อมูล
47 สป.เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ
ทะเบียน สป.เครื่องกระตกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกการทำงานของหัวใจ
2017-11-15 400,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
48 สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ
ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ
2022-08-18 69,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
49 สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด
ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด
2019-07-31 64,200.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
50 สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
2021-02-03 85,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
51 สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
2021-02-03 85,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
52 สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
ทะเบียน สป.เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทงเส้น
2017-12-13 85,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
53 สป.เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ
ทะเบียน สป.เครื่องวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัติโนมัติ
2011-04-18 85,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
54 สป.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
ทะเบียน สป.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
2020-09-28 14,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
55 สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด
ทะเบียน สป.เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือด
2006-09-15 64,200.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
56 สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์
ทะเบียน สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์
2020-09-28 15,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
57 สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์ เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์
ทะเบียน สป.เครื่องชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไฟฟ์ไลฟ์
2020-09-28 15,000.00 1 เครื่อง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างผู้ประสานงาน บริษัทก้าวมั่นวัฒนกิจ จำกัด ดูข้อมูล
58 สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง
ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่ง
2020-03-24 9,900.00 1 ตัว ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
59 สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ
ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยทำด้วยสเตนเลสชนิดนั่งพร้อมเสาน้ำเกลือ
2020-03-24 9,900.00 1 ตัว ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
60 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
61 สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
62 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
63 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
64 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
65 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
66 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
67 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
68 สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู่ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
69 สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
ทะเบียน สป.รถเข็นผู้ป่วยแบบนอน
2020-04-17 25,000.00 1 เตียง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ดูข้อมูล
70 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช เครื่องระบบออกซิเจนไปป์ไลน์
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 ชุด ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
71 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ถังดับเพลิง เซฟตี้แมน น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
72 ขค. 8493 นครศรีธรรมราช ถังออกซิเจน กลาง ขนาด 1.5 คิว
ทะเบียน ขค. 8493 นครศรีธรรมราช
0000-00-00 0.00 1 ถัง ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ศูนย์เปล ปกติ/ว่างห้องฉุกเฉิน ดูข้อมูล
รวมมูลค่าทรัพย์สิน: 4,545,364.00